მზის ენერგია დედამიწის გადასარჩენად

მზის ენერგია დედამიწის გადასარჩენად

ადგილობრივ საბავშვო ბაღში ტრადიციული შეშის ღუმელის ჩანაცვლება ენერგოეფექტური ღუმელით, რომელიც იცავს როგორც ბავშვების, ასევე პერსონალის ჯანმრთელობას და ამცირებს სათბობი მასალის დანახარჯებს.

ახალი სიცოცხლე მზიდან დედამიწამდე

ახალი სიცოცხლე მზიდან დედამიწამდე

სოფელ ქვემო ხოდაშენში სითბური აირების ემისიების შემცირება, მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლების და მზის ენერგო სისტემების პოპულარიზაციის გზით.

ენერგიის განახლებადი წყაროების და ენერგოეფექტურობის განვითარების ხელშეწყობა

ენერგიის განახლებადი წყაროების და ენერგოეფექტურობის განვითარების ხელშეწყობა

მერიის თემში მცხოვრები მოსახლეობის ინფორმირება განახლებადი წყაროებისა და ენერგოეფექტურობის დადებითი მხარეების და მისი არსის შესახებ.

თბილი კერა

თბილი კერა

თორსის თემში კლიმატის შერბილებასთან დაკავშირებული ალტერნატიული ენერგორესურსების დანერგვა და შესაბამისი პოზიტიური პრაქტიკის პოპულარიზაცია.