პროექტის მიზანი

სოფელ ქვემო ხოდაშენში სითბური აირების ემისიების შემცირება, მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლების და მზის ენერგო სისტემების პოპულარიზაციის გზით.

გრანტის მიმღები ორგანიზაცია

ქვემო ხოდაშნის ქალთა საინიციატივო ჯგუფი
განხორციელების ადგილი
თელავის მუნიციპალიტეტი, სოფელი ქვემო ხოდაშენი
სრული საგრანტო თანხა
9 197 ლარი
ორგანიზაციის მიერ გაცემული თანხა
6 000 ლარი

დაფინანსების წყარო

პროექტი დაფინანსდა საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის (CSRDG) – თემის განვითარების პროგრამის ფარგლებში. აღნიშნული პროგრამა ფინანსდებოდა პროექტ “გლობალური დათბობის კამპანია შესაძლებლობა შევცვალოთ მომავალი”-ს ფარგლებში.