პროექტის მიზანი

ადგილობრივ საბავშვო ბაღში ტრადიციული შეშის ღუმელის ჩანაცვლება ენერგოეფექტური ღუმელით, რომელიც იცავს როგორც ბავშვების, ასევე პერსონალის ჯანმრთელობას და ამცირებს სათბობი მასალის დანახარჯებს.

გრანტის მიმღები ორგანიზაცია

ჯუმათის საინიციატივო ჯგუფი
განხორციელების ადგილი
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი, სოფელი ჯუმათი
სრული საგრანტო თანხა
900 ლარი
ორგანიზაციის მიერ გაცემული თანხა
700 ლარი

დაფინანსების წყარო

პროექტი დაფინანსდა საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის (CSRDG) – თემის განვითარების პროგრამის ფარგლებში. აღნიშნული პროგრამა ფინანსდებოდა პროექტ “გლობალური დათბობის კამპანია შესაძლებლობა შევცვალოთ მომავალი”-ს ფარგლებში.