პროექტის მიზანი

„ანდრონიკაანთ უბანი“ - სამეზობლო ინიციატივის განვითარების მხარდაჭერა სოფელ ნუკრიანში“.

გრანტის მიმღები ორგანიზაცია

სათემო ორგანიზაცია „ნუკრიანი“
განხორციელების ადგილი
კახეთი
სრული საგრანტო თანხა
28,838.00 ლარი
ორგანიზაციის მიერ გაცემული თანხა
28,838.00 ლარი

დაფინანსების წყარო

პროექტი დაფინანსდა საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის (CSRDG) – თემის განვითარების პროგრამის ფარგლებში. აღნიშნული პროგრამა დაფინანსდა პროექტის “სამოქალაქო საზოგადოების ინიციატივის” ფარგლებში, ევროკავშირისა და კონრად ადენაუერის ფონდის (KAS) მხარდაჭერით.