2011 წლიდან საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის ბაზაზე ამოქმედდა სათემო ორგანიზაციების მხარდამჭერი რესურს ცენტრი, რომლის მიზანია ხელი შეუწყოს საქართველოში მოქმედი სათემო ორგანიზაციების შესაძლებლობების ზრდას, მათ შორის ინფორმაციული კავშირების დამყარებასა და მათ საქმიანობაზე ინფორმაციის ფართო აუდიტორიაზე გატანას. რესურს ცენტრის მიერ შემუშავებულია საქართველოში მოქმედი სათემო ჯგუფების/ორგანიზაციების მონაცემთა ბაზა, რესურს ცენტრი ყველა დაინტერესებულ ორგანიზაციას სთავაზობს კონსულტაციებს, აძლევს შესაძლებლობას მონაწილოობა მიიღოს სხვადსხვა ტრენინგებსა და სემინარებში, ერთობლივ ღონისძიებებში. რესურს ცენტრის ვებ პორტალის საშუალებით, დაინტერესებულ ორგანიზაციებს შესაძლებლობა ეძლევათ გაეცნონ სხვა სათემო ჯგუფებს, საინტერესო პროგრამებს და ორგანიზაციებს, მიიღონ ინფორმაცია დაფინანსების შეასძლებლობებსა და სხვადასხვა სიახლეებზე. მათ საიტის საშუალებით აქვთ ასევე საშუალება საკუთარ წარმატებებსა და მიღწევებზე ინფორმაცია გაიტანონ დიდ აუდიტორიაზე.