კონსულტაციის მიღება შესაძლებელია ვებ პორტალზე ონლაინ კითხვა-პასუხის რეჟიმში. რესურს ცენტრის ექსპერტები კონსულტაციებს ყველა დაინტერესებულ სათემო ორგანიზაციას სთავაზობს ისეთ საკითხებზე, როგორიცაა ორგანიზაციული და მენეჯმენტის საკითხები, პროექტების მომზადება, სამიზნე ჯგუფების საჭიროებათა კვლევა. სხვა საინტერესო საკითხებზე, ადგილზე არარსებული ექსპერტიზის შემთხვევაში, შეძლებისდაგვრად მოხდება დაინტერესებული ორგანიზაციის გადამისამართება შესაბამის პირებთან ან ორგანიზაციებთან.