სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი

ეს საიტი ეკუთვნის საზოგადოებრივ ორგანიზაციას ”საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი”. ორგანიზაცია 1995 წლიდან ფუნქციონირებს და მისი მისია საზოგადოებასა და ხელისუფლებას შორის ორმხრივი დიალოგის ხლეშეწყობის გზით ქვეყანაში სამოქალაქო საზოგადოების ფორმირებაა. ამის მისაღწევად ორგანიზაციის ძირითადი სტრატეგია ერთის მხრივ, საზოგადოებრივი ორგანიზაციების გაძლიერება და მეორეს მხრივ ქვეყანაში კარგი მმმართველობის ხელშეწყობაა, როგორც ეროვნულ ისე ადგილობრივ დონეებზე. საზოგადოებრივი ორგანიზაციების გაძლიერება თავის მხრივ მოიაზრებს საზოგადოებრივი ორგანიზაციების ფუნქციონირებისათვის ხელსაყრელი გარემოს შექმნას, მათთვის გარკვეული ტრენინგ და საკონსულტაციო მომსახურების გაწევას და ადგილობზე (რეგიონების და სოფლის დონეზე) საზოგადოებრივი და სათემო ჯგუფების ფორმირებასა და ინსტიტუციურ გაძლიერებას. თემის განვითარების მიმართულებით ორგანიზაციის მუშაობა 1998 წლიდან იღებს სათავეს და შემდეგი მიდგომებით ხორციელდება: ადგილობრივი ლიდერების წარმოჩენა და მათი შესაძლებლობების განვითარება; სათემო ჯგუფების ფორმირება, მათთვის სამუშაო გარემოს და მოსახლეობის შეკრებისათვის სივრცის შექმნა; სათემო ჯგუფების საინფორმაციო და ტექნიკური მხარდაჭერა; სათემო ჯგუფების ფინანსური მხარდაჭერა (პროგრამული ხარჯების დაფარვა და მიკროგრანტების პროგრამა); სათემო ჯგუფების ქსელის შექმნა და გაძლიერება. ორგანიზაციამ ამ მიდგომებით 2002 წლიდან დღემდე იმუშავა 52 თემში (დაბის/სოფლის დონეზე) და პროგრამის ფინანსური დახმარებით სათემო ჯგუფების მიერ 231 მიკროპროექტი განხორციელდა, რითაც ადგილობრივი მოსახლეობის აქტუალური პრობლემები გადაიჭრა.