LOGO

სიახლეებიუკან დაბრუნება

საგრანტო კონკურსი სათემო ორგანიზაციებისა და ჯგუფებისათვის 2015-06-17
საგრანტო კონკურსი სათემო ორგანიზაციებისა და ჯგუფებისათვის

"საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი" ბაზაზე მოქმედი თემის განვითარების რესურს ცენტრი იწვევს საქართველოში მოქმედ სათემო ორგანიზაციებს და ჯგუფებს საგრანტო კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად. 

"საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი" არის საზოგადოებრივი, არამომგებიანი, არაპოლიტიკური ორგანიზაცია, რომელიც 1995 წელს დაფუძნდა. 1998 წლიდან ორგანიზაციამ დაიწყო საქართველოში სათემო განვითარების მხარდამჭერი პროექტების განხორციელება, ხოლო 2011 წლიდან მის ბაზაზე თემის გავითარების რესურს ცენტრი - CDRC ამოქმედდა. მისი მიზანია ხელი შეუწყოს საქართველოში მოქმედი სათემო ორგანიზაციების შესაძლებლობების ზრდას, მათ შორის კავშირების დამყარებასა და მათ საქმიანობაზე ინფორმაციის ფართო აუდიტორიაზე გატანას.  რესურს ცენტრის საქმიანობის ფარგლებში სოფლად მოქმედ სათემო ორგანიზაციებსა და ჯგუფებს,  რომლებსაც სურთ თემის ინტერესთა დაცვაზე/ადვოკატირებაზე მიმართული საქმიანობების განხორციელება, ეძლევათ შესაძლებლობა მონაწილეობა მიიღონ ყოველწლიურად გამოცხადებულ კონკურსში და მოიპოვონ შესაბამისი დაფინანსება.      კონკურსის პირობები: თემატიკა:  sagranto konkuris Tematika SezRuduli ar gaxlavT, Tumca prioriteti mieniWeba saproeqto ganacxads, romelic:

თემის პრობლემის/საჭიროებების ადვოკატირებას ან პრობლემური საკითხის აქტუალიზაციას ეხება (გარემოსდაცვითი; გენდერული, ახალგაზრდული და  სოციალური პრობლემები)განხორციელების შემთხვევაში პროექტი თემის დიდი ნაწილის პრობლემას აგვარებს; პროექტი განხორციელების პროცესში მოსახლეობის აქტიურ მონაწილეობას უზრუნველყოფს ; ხელს უწყობს თანამშრომლობას სხვა ორგანიზაციებთან (ადგილობრივი მმართველობა, სკოლა, ბაღი, ამბულატორია, ადგილობრივი ბიზნესი,  მედია, სხვა არასამთავრობო/სათემო ორგანიზაციები და ა.შ).  

საგრანტო თანხის მაქსიმალური სიდიდე შეადგენს 7000 ლარს.

საგრანტო კონკურსში მონაწილეობის უფლებამოსილება ენიჭებათ  

საქართველოში მოქმედ ყველა  რეგისტრირებულ სათემო ორგანიზაციასა თუ არაფორმალურ ჯგუფს, რომლებსაც ბოლო სამი წლის მანძილზე (2014-2016 წლები):

-   განხორციელებული აქვთ სულ მცირე ერთი პროექტი

-  არ მიუღიათ კონკურსის განმცხადებელისგან რაიმე ფინანსური მხარდაჭერა ან დაუფინანსდათ მხოლოდ ერთი პროექტი

კონკურსში მონაწილეთა განაცხადების შერჩევისას უპირატესობა მიენიჭება ადმინისტრაციული ცენტრებიდან დაცილებულ  ან მოწყვლადი ჯგუფების მიერ შექმნილ სათემო დაჯგუფებებს, რომელთა საქმიანობაც ძირითადად ადგილობრივი პრობლემების მოგვარებაზეა ორიენტირებული. 

proeqtis SerCevis kriteriumebi:

§  problemis aqtualoba/სიმწვავე; 

§  mosaxleobis (განსაკუთრებით ქალების და ახალგაზრდების) CarTulobis maRali xarisxi (proeqtSi moxaliseobrivi monawileoba, naturis an fuladi wvlili);

§  adgilobrivi TviTmmarTvelobis da/an biznesis aqtiuri Tanamonawileoba (finansuri wvlili);

§  realisturi samoqmedo gegma da biujeti;

§  proeqtis Sedegebis sicoxlisunarianoba.

aucilebeli piroba 

§  ფონდიდან მოთხოვნილი თანხის სულ მცირე 20 %  unda  iyos sxva wyaroebidan  (Temi, sxva organizacia/fondi, TviTmmarTveloba, biznesi da a.S.) Tanadafinanseba, maT Soris Temis/mosargebleebis fuladi Senatani   

§  proeqtis ხანგრძლივობა ar unda აღემატებოდეს 6 თვეს.

განაცხადებს შეაფასებს და გამარჯვებულ ორგანიზაციებს გამოავლენს დამოუკიდებელი საბჭო, რომელიც დაკომპლექტებულია სათემო განვითარებაზე მომუშავე ორგანიზაციის წარმომადგენლებით და შესაბამისი სფეროს ექსპერტებით. დაინტერესებულმა ორგანიზაციებმა და ჯგუფებმა უნდა წარმოადგინონ სააპლიკაციო ფორმა, თანდართული ფორმის შესაბამისად (CamotvirTeT)

განაცხადების წარდგენის პროცედურაგანაცხადების წარმოდგენა შესაძლებელია ელექტრონული ფორმით მისამართზე: annadirashvili@gmail.com ან ნაბეჭდი სახით სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის ოფისშიგანაცხადების შემოტანის საბოლოო ვადაა  2017 წლის 11 მაისი, 17:00 სთ. დაგვიანებული განაცხადები არ განიხილება! განაცხადი უნდა წარმოადგინოთ მხოლოდ თანდართული სააპლიკაციო ფორმის შესაბამისად. განსხვავებული ფორმით წარმოდგენილი განაცხადები და არასრულად შევსებული სააპლიკაციო ფორმები არ განიხილება. saboloo gadawyvetileba proeqtis dafinansebis Taobaze miRebul iqneba araugvianes 2017 wlis 5 ივნისისა.


საკონტაქტო ინფორმაცია: საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი

თბილისი, დელისის 1 შესახვევი 5, ტელ: (+995 32) 2399019/18 

e-mail: annadirashvili@gmail.com  

საკონტაქტო პირი: ანი ნადირაშვილი

 

 

სათემო ორგანიზაციები ფოტო გალერეა დაფინანსებული პროექტები ვიდეო გალერეა
სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივა